HTTPS

Tor از اینکه شنودگران یادبگیرند که شما از چه وب‌سایت‌هایی بازدید می‌کنید، جلوگیری می‌کند. هرچند، اطلاعات رمزگذاری‌نشدهٔ ارسالی روی اینترنت با استفاده از HTTP ساده را اپراتورهای رله یا هرکسی که ترافیک بین رلهٔ خروجی و وب‌سایت مقصد شما را مشاهده می‌کند، می‌تواند شنود شود. اگر سایتی که مشاهده می‌کنید از HTTPS استفاده می‌کند، آنگاه ترافیکی که رلهٔ خروجی را ترک می‌کند رمزگذاری‌شده خواهد بود و برای شنودکنندگان قابل‌رؤیت نخواهد بود.

مصورسازی زیر به شما نشان می‌دهد که هنگام استفاده و عدم استفاده از مرورگر Tor و رمزگذاری HTTPS، چه اطلاعاتی برای شنودکنندگان قابل رؤیت است:

  • برای اینکه ببینید چه داده‌هایی برای ناظران هنگام استفاده از مرورگر Tor قابل مشاهده است، روی دکمهٔ «Tor» کلیک کنید. سبزشدن این دکمه، به معنای روشن‌بودن Tor است.
  • برای اینکه ببینید هنگام استفاده از HTTPS، چه داده‌هایی برای ناظران قابل‌ مشاهده است، روی دکمهٔ «HTTPS» کلیک کنید. سبزشدن این دکمه نمایان‌گر روشن‌بودن HTTPS است.
  • هنگامی که هر دو دکمه سبز هستند، داده‌هایی را می‌بینید که وقتی از هر دو ابزار استفاده می‌کنید برای ناظران قابل مشاهده‌اند.
  • هنگامی که هر دو دکمه خاکستری هستند، داده‌هایی را می‌بینید که وقتی از هیچ‌یک از ابزارها استفاده نمی‌کنید برای ناظران قابل مشاهده‌اند.داده‌های قابل مشاهدهٔ بالقوه
Site.com
وب‌سایتی که در حال بازدید‌شدن است.
کاربر / رمز
نام‌کاربری و گذرواژهٔ مورد استفاده برای اصالت‌سنجی.
داده‌ها
داده‌های در حال انتقال.
مکان
مکان شبکهٔ رایانهٔ مورد استفاده برای بازدید از وب‌سایت (نشانی IP عمومی).
Tor
اینکه Tor دارد استفاده می‌شود یا نه.