بسته‌های rpm برنامهٔ Tor

پروژه‌ٔ Tor مخزن بستهٔ RPM خودش را برای CentOS و RHEL و Fedora نگهداری می‌کند.

توجه: نماد # اشاره به اجرای کد با دسترسی ریشه دارد. این یعنی شما باید به یک حساب کاربری با حق امتیاز مدیریت سیستم دسترسی داشته باشید، نمونه: کاربر شما باید در گروه sudo قرار داشته باشد، برای مثال کاربر شما باید در گروه sudo باشد.

این نحوهٔ فعال‌سازی مخزن بستهٔ Tor برای CentOS و RHEL و Fedora است:

۱. مخزن epel را فعال کنید (فقط برای CentOS و RHEL)

‪# dnf install epel-release -y

۲. بخش زیر را به ‎/etc/yum.repos.d/tor.repo اضافه کنید

برای CentOS یا RHEL:

[tor]
name=Tor for Enterprise Linux $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/centos/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/centos/public_gpg.key
cost=100

برای Fedora:

[tor]
name=Tor for Fedora $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
cost=100

۳. بستهٔ Tor را نصب کنید

سپس می‌توانید آخرین بستهٔ Tor را نصب کنید.

‪# dnf install tor -y

اگر اولین بار است که از آن استفاده می‌کنید، باید کلید عمومی GPG را وارد کنید.

Importing GPG key 0x3621CD35:
Userid     : "Kushal Das (RPM Signing key) <kushal@torproject.org>"
Fingerprint: 999E C8E3 14BC 8D46 022D 6C7D E217 C30C 3621 CD35
From       : https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
Is this ok [y/N]: y